Valg 2020

Menighedsrådsvalg 

Demokratiet arbejder også i Folkekirken!

Går du og har gode ideer til tiltag eller undre dig over noget, du synes mangler!

Så er det nu, du har muligheden for at præge det, der foregår i kirken. Der skal nemlig være valg til menighedsrådet i efteråret, og er du medlem af Folkekirken, har du muligheden for at stille op. Menighedsrådet har stor betydning for kirkens liv og vækst, samt stor indflydelse, i godt samarbejde med præsten og de ansatte. 


 

 

 

VIGTIGE DATOER

I 2020 skal menighedsrådsvalget gennemføres efter nye regler.

Der er tale om en tretrins raket der skal føre frem til dannelse af det nye menighedsråd. 

1. Orienterings- og Menighedsmøde

Den 18. august skal der afholdes et offentligt orienterings møde. Det afholdes i Konfirmandstuen i Præstegården i Nimtofte kl. 19

Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål, så der er gode muligheder for at få indblik i, hvordan menighedsrådet arbejder, og hvad det beskæftiger sig med.

Efter orienteringsmødet er der tid til for såvel gamle som nye kandidater at overveje at stille op til menighedsrådet ved valgforsamlingen i september.

2. Valgforsamling

Der er opstillingsmøde og valgforsamling tirsdag 15. september kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Præstegården i Nimtofte. Her udarbejder man en kandidatliste med dem, man ønsker valgt til menighedsrådet.

3. Afstemningsvalg

Efter valgforsamlingen er der en 4-ugers periode, hvor der er mulighed for, at andre kan indlevere deres egen kandidatliste. Dette vil udløse et afstemningsvalg, som skal afholdes tirsdag den 17. november, hvor man kan stemme på en kandidat enten fra listen fra valgforsamlingen eller fra den/de nye lister. 
Såfremt der ikke kommer nogen ny liste, er kandidaterne på listen fra valgforsamlingen valgt til menighedsrådet, og man har således haft et såkaldt “fredsvalg”.

Ønsker du at vide mere:

Du er velkommen til at kontakte menighedsrådets medlemmer, hvis du ønsker at høre mere


Menighedsrådets poster

Menighedsrådet er et kollektivt organ. Det betyder, at stort set alle menighedsrådets beslutninger skal træffes på menighedsrådets møder. 

Formand:
-er dén person i menighedsrådet, der skal sikre, at menighedsrådet klædes på til opgaven, mødes løbende, og sikre at menighedsrådet træffer alle de nødvendige beslutninger om kirkens og kirkegårdens anliggender. Herefter er det formandens ansvar, at menighedsrådets beslutninger føres ud i livet.​​

Næstformand:
-har til opgave at træde i formandens sted, hvis formanden bliver forhindret i at varetage sin opgave som formand. I så fald overtager næstformanden samtlige opgaver der er pålagt formanden og indtræder i dennes rettigheder og pligter.
Næstformandens rolle optræder altså kun når formanden har forfald. Uden for disse situationer er næstformandens rolle ubetydelig, og pågældende fungerer i stedet som ethvert andet medlem af menighedsrådet. ​
Næstformanden kan også være en nyttig sparringspartner for formanden. 

Kontaktperson:
Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens ansatte, med undtagelse af præsterne. Én af menighedsrådets opgaver er derfor at lede kirkens ansatte i den retning, som menighedsrådet ønsker for kirken. Til at varetage denne opgave vælger menighedsrådet en kontaktperson. ​
Formålet med en kontaktperson er, at der skabes en klar ledelses – og arbejdsgang for medarbejderne, så de ikke modtager tjenestelig forskrifter fra flere end én person.​
Det er kontaktpersonen der bl.a. har MUS samtaler, personalemøder, modtager timesedler, registrerer sygdom og ferie.

Kasserer:
Menighedsrådet vælger en kasserer, som på vegne af menighedsrådet er ansvarlig for den regnskabsmæssige rapportering. I Nimtofte-Tøstrup sogn varetages bogføringen af provstiets regnskabskontor.​ Kasseren indsamler alle bilag og har kommunikationen mellem menighedsrådet og regnskabskontoret. Kasseren står for at fremlægge regnskabet for det øvrige menighedsråd.

Kirkeværge:
Menighedsrådet skal vælge en kirkeværge til at varetage det daglige tilsyn med kirkens og kirkegårdens bygninger.
Tage initiativ til udarbejdelse af plan for løbende vedligeholdelse og hensigtsmæssige ændringer/ombygninger. Ved større vedligeholdelsesprojekter er det ofte kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkere. Kirkeværgen kan ikke give fx graveren tjenstlige forskrifter eller rette mangler ved hans eller hendes arbejde.

Sekretær:
Menighedsrådet vælger en sekretær blandt menighedsrådets medlemmer, medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens medarbejdere. Det er menighedsrådet selv, der beslutter, om sekretæropgaverne skal ligge hos et medlem af rådet eller hos en af kirkens ansatte.